Maximální hlukové hladiny

Hluk je špatně definovatelnou veličinou. Můžeme sice změřit přesnými přístroji jeho úroveň v decibelech, můžeme vyjádřit i jeho informativní hodnotu, nicméně každý jednotlivec, bude vnímat tentýž zvuk zcela odlišným způsobem. Nicméně v zájmu ochrany životního prostředí, ale také bezpečnosti na pracovišti i kvality bydlení je třeba vymezit limitní hodnoty, které dají dostatečnou toleranci i lidem zvlášť citlivým. Měřené hodnoty nabízí objektivní náhled na možný problém a pomáhají včas odstranit příčiny.

Hluk, který provází běžné lidské činnosti

Na základě studií můžeme pracovat s ověřenými informacemi. Obecně jsou vnímané lépe zvuky, které přichází směrem do budovy než zvuky, které vznikají v bezprostředním okolí, například ve vedlejším bytě. Je paradoxní, že budeme pociťovat menší psychickou pohodu z hluku přicházejícího z vedlejší místnosti, i když ten bude měřený jako menší než třeba nápor hluku z rušné křižovatky pod okny. Stejně platí i vyšší tolerance ke hluku způsobeném zdroji přírodními – bouřka, déšť, silný vítr nebo ke hluku, kde si jsme jisti časovým omezením.

Limity, kterým se musí podřídit provoz i výroba

Dopad hluku na lidské zdraví i psychickou pohodu je neoddiskutovatelný. V některých provozech však není možné vyhnout se vysoké zátěži. Zde však vzniká povinnost měřit úroveň hluku a podle dosažených hranic také učinit opatření. Ve výrobnách, ale i strojovnách, u vzduchotechniky a podobně je možné navrhnout účinnou izolační zvukovou zábranu. Moderní materiály výrazně omezí hlučnost v bezprostředním okolí zdroje. V konkrétních případech je možné zvýšit ochranu lidského zdraví také používáním osobních ochranných pomůcek, sledování doby expozice a zajištěním častějšího střídání. Důležité jsou také pravidelné lékařské prohlídky, které odhalí vážnější následky a pomohou je včas a účinně řešit.

Obecně je určeno, že ekvivalentní hladina akustického tlaku za 8 hodin trvání pracovní směny nesmí v běžném provozu přesáhnout 85 dB. U práce duševní nebo jinak náročné na soustředění pak dokonce hladina nesmí překročit 50 dB.

tlumice-hluku-1

Kvalitní úroveň bydlení

Na ochranu zdraví myslí zákon, konkrétně č. 258/2000 Sb., kde jasně určuje nejvyšší přípustné limity hluku. Rozděluje několik kategorií, kde zohledňuje specifické nároky pracoviště, ale dále také stanoví limitu hluku pro vnitřní prostor staveb, tedy obytné místnosti a jejich bezprostřední okolí. V měření musí být zohledněn i prostor do 2 m okolo bytových domů, ale také budov školní a předškolní výchovy nebo zdravotnických zařízení. Chráněný by měl být i volný venkovní prostor, sportovní a dětská hřiště, nezastavěné pozemky určené k rekreaci. Sleduje se míra hluku z dopravy, ze stavebních činností v okolí, elektronicky zesilované hudby, ale také hluk, který šíří vnitřní i vnější zdroje. Navíc se přidávají časové údaje, které nechávají vyšší toleranci zdrojům hluku, například ranní dopravní špička, nebo naopak snižují hranici v době nočního klidu.

Pokud vzniká diskomfort z nového zdroje hluku, zvýšené zátěže nebo pokud jsou v plánu například stavební úpravy, pak je třeba současně zajistit i příslušná měření. Odborná měření musí vždy provést firma, která má k dispozici speciální vybavení, navíc může do měření promítnout profesionální zkušenost a vhled do problematiky. Ta také navrhne efektivní protihlukovou izolaci za využití protihlukových desek, protihlukových stěn a navrhne nejlepší tlumiče hluku. Každý prostor, veřejný i soukromý, je zatížen hlukem, pro každý však existuje řešení, které dopady sníží na příznivou úroveň.

Kontaktujte nás

Další informace > Tlumiče hluku

Tlumiče hluku do výroby

Hluk provází řadu výrobních činností. S tímto faktem musí průmyslové provozy počítat, zároveň však musí přijmout efektivní opatření, aby hluk neohrožoval psychické nebo fyzické zdraví pracovníků nebo negativně nezasahoval do širšího okolí. Působení ...

Tlumiče hluku jako investice do kvalitnějšího pracovního i životního prostředí

Hluk má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví. Ovlivňuje pocit pohody, může vést ke snížení pozornosti, zvyšuje riziko vzniku různých neuróz. Dlouhodobé působení hluku narušuje kvalitu spánku a samozřejmě se může projevit i řadou fyzických obtíží...

Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů

Spalovací motory, dieselové motory, plynové a parní turbíny jsou pro mnohé provozy základní hnací jednotkou a není možné jejich činnost omezit nebo převést. Přesto hluk z výfuku motorů , záložních zdrojů nebo kogeneračních jednotek zásadně ovliv...

Tlumiče hluku zařízení a strojů s vyšší provozní teplotou

Mezi zařízení a stroje s vysokou pracovní teplotou patří turbíny, turbokompresory , kotle , čerpadla , chladicí stroje ale také tepelné motory . Provoz těchto zařízení je často spojený s vyšší hladinou zvuku. Pro zajištění kvalitního, a hlavně b...

Tlumiče hluku plynových turbín

Plynové turbíny nachází uplatnění především v energetice . Pravidelný chod, nízká výkonová hmotnost a malá nevyváženost dávají dobrý základ například pohonům generátorů. Bohužel provoz turbíny při zatížení provází i vysoká hlučnost. Jak upravit hl...

Tlumiče hluku spalinovodů, kouřovodů

V průmyslové výrobě, ale i v systémech dálkového vytápění, není technicky možné zcela zamezit vzniku hluku. Hluk se však projevuje se silně negativním dopadem, může omezit pocit komfortu, může také fakticky zhoršit psychický i fyzický stav. Vyhláška p...

Tlumiče hluku pro vzduchotechniku

Ventilační systém má naprosto zásadní význam v zajištění cirkulace vzduchu. Je naprosto zásadní v uzavřeném prostoru bez možnosti přímého větrání nebo v místech, kde je nutné podpořit výměnu a zároveň zajistit minimální prašnost. Vzducho...

Válcové tlumiče hluku

Vzduchotechnické rozvody mohou být příčinou vysoké míry hlučnosti. Zasaženo může být nejen bezprostřední okolí zdroje ventilátoru nebo strojního vybavení, hluk může vedení přenášet do poměrné vzdálenosti a ohrozit tak nejen kvalitu pracovního, ale i ...

Kulisové absorpční tlumiče hluku

Kulisové absorpční tlumiče hluku představují v mnoha ohledech účinné řešení, dokáží pohltit zátěž a výrazně zlepší pracovní prostředí v provozech. Mohou být využity i jako opatření pro zlepšení kvality bydlení v blízkosti výrazných zdrojů hluku....

Tlumiče hluku páry

Hluk je všudy přítomný. Provází běžné lidské činnosti, ale i výrobu nebo provoz zařízení. Obklopuje nás ve zdrojích zvenčí i uvnitř a při vysokých hodnotách s sebou přináší nejen pocit diskomfortu, ale zatěžuje náš stav i zdravotně. V některých provo...