Vše o protihlukových měřeních

S hlukovou zátěží se do své míry potýká každé pracoviště, obytný dům i veřejné prostranství. Zákon o ochraně veřejného zdraví přesně specifikuje místa, kde musí být odborně prováděna kontrolní měření a kde je třeba významně dbát na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podle míry hluku a podle jeho typu jsou pak voleny prostředky pro jeho eliminaci. Zdroje hluku je možné velmi prostě rozdělit na vnější a vnitřní.

Vnitřní zdroj hluku

V rámci zjišťování a dodržení přípustných norem hladin hluku je měření nejčastěji prováděno na pracovištích s obsluhou technologických zařízení, ale i k zjištění míry akustického tlaku a zdrojů hluku způsobených klimatizační jednotkou, výtahem, hudební produkcí, kotelnou apod. Odborný posudek může být vypracování na základě povinné součásti projektové dokumentace z nařízení vyhlášky nebo i na základě vlastní žádosti investora, obyvatele domu pro zjištění maximálních hladin. Zjištěné hodnoty pak slouží jako podklad pro návrhy snížení hluku na pracovištích a protokoly o měření hluku jsou podkladem pro návrh na zařazení prací do kategorie dle vyhlášky, nebo pro uvedení pracoviště do trvalého provozu.

Vnější zdroj

Vnější hlukové vlivy jsou pak podmíněny nejčastěji průmyslovým provozem, dopravou, stavební činností nebo společenskými a zábavními zařízeními (restaurace, herny). Tedy poměrně rozsáhlou škálou potenciálních zdrojů, které mohou velmi nepříjemně působit na kvalitu života v bytové zástavbě, provoz škol nebo nemocnic.

Pro jednotlivá měření je vždy pevně stanovená posloupnost. Měření stupně hlukové zátěže je zpravidla prováděno přes den v cyklu osmi nejhlučnějších na sebe navazujících hodin, v noci během zatížení technologickými zařízeními a s minimálním hlukem pozadí. Měření hluku z dopravy naopak probíhá souvislým 24hodinovým pozorováním. V některých případech lze využít i kontrolní krátkodobé porovnávací měření.

Výstupy z měření

Zjištění míry hluku je pro mnoho provozů zásadní zjišťovanou jednotkou. Nejčastěji žádaným výstupem provedeného měření je pak podklad pro kolaudaci, posouzení hlukových poměrů před a po rekonstrukci komunikace, tedy výchozí materiál pro zajištění kvalitního a komfortního bydlení pro obyvatele. Důležitý je i výstup pro projektovou dokumentaci pro návrh na snížení hluku technologických nebo vzduchotechnických zařízení, a následného zajištění bezpečného prostředí pro zaměstnance.

Přejít nahoru

Text in FooterCompany name