Maximální hlukové hladiny

Služby a produkty » Tlumiče hluku » Maximální hlukové hladiny

Hluk je špatně definovatelnou veličinou. Můžeme sice změřit přesnými přístroji jeho úroveň v decibelech, můžeme vyjádřit i jeho informativní hodnotu, nicméně každý jednotlivec, bude vnímat tentýž zvuk zcela odlišným způsobem. Nicméně v zájmu ochrany životního prostředí, ale také bezpečnosti na pracovišti i kvality bydlení je třeba vymezit limitní hodnoty, které dají dostatečnou toleranci i lidem zvlášť citlivým. Měřené hodnoty nabízí objektivní náhled na možný problém a pomáhají včas odstranit příčiny.

Hluk, který provází běžné lidské činnosti

Na základě studií můžeme pracovat s ověřenými informacemi. Obecně jsou vnímané lépe zvuky, které přichází směrem do budovy než zvuky, které vznikají v bezprostředním okolí, například ve vedlejším bytě. Je paradoxní, že budeme pociťovat menší psychickou pohodu z hluku přicházejícího z vedlejší místnosti, i když ten bude měřený jako menší než třeba nápor hluku z rušné křižovatky pod okny. Stejně platí i vyšší tolerance ke hluku způsobeném zdroji přírodními – bouřka, déšť, silný vítr nebo ke hluku, kde si jsme jisti časovým omezením.

Limity, kterým se musí podřídit provoz i výroba

Dopad hluku na lidské zdraví i psychickou pohodu je neoddiskutovatelný. V některých provozech však není možné vyhnout se vysoké zátěži. Zde však vzniká povinnost měřit úroveň hluku a podle dosažených hranic také učinit opatření. Ve výrobnách, ale i strojovnách, u vzduchotechniky a podobně je možné navrhnout účinnou izolační zvukovou zábranu. Moderní materiály výrazně omezí hlučnost v bezprostředním okolí zdroje. V konkrétních případech je možné zvýšit ochranu lidského zdraví také používáním osobních ochranných pomůcek, sledování doby expozice a zajištěním častějšího střídání. Důležité jsou také pravidelné lékařské prohlídky, které odhalí vážnější následky a pomohou je včas a účinně řešit.

Obecně je určeno, že ekvivalentní hladina akustického tlaku za 8 hodin trvání pracovní směny nesmí v běžném provozu přesáhnout 85 dB. U práce duševní nebo jinak náročné na soustředění pak dokonce hladina nesmí překročit 50 dB.

tlumice-hluku-1

Kvalitní úroveň bydlení

Na ochranu zdraví myslí zákon, konkrétně č. 258/2000 Sb., kde jasně určuje nejvyšší přípustné limity hluku. Rozděluje několik kategorií, kde zohledňuje specifické nároky pracoviště, ale dále také stanoví limitu hluku pro vnitřní prostor staveb, tedy obytné místnosti a jejich bezprostřední okolí. V měření musí být zohledněn i prostor do 2 m okolo bytových domů, ale také budov školní a předškolní výchovy nebo zdravotnických zařízení. Chráněný by měl být i volný venkovní prostor, sportovní a dětská hřiště, nezastavěné pozemky určené k rekreaci. Sleduje se míra hluku z dopravy, ze stavebních činností v okolí, elektronicky zesilované hudby, ale také hluk, který šíří vnitřní i vnější zdroje. Navíc se přidávají časové údaje, které nechávají vyšší toleranci zdrojům hluku, například ranní dopravní špička, nebo naopak snižují hranici v době nočního klidu.

Pokud vzniká diskomfort z nového zdroje hluku, zvýšené zátěže nebo pokud jsou v plánu například stavební úpravy, pak je třeba současně zajistit i příslušná měření. Odborná měření musí vždy provést firma, která má k dispozici speciální vybavení, navíc může do měření promítnout profesionální zkušenost a vhled do problematiky. Ta také navrhne efektivní protihlukovou izolaci za využití protihlukových desek, protihlukových stěn a navrhne nejlepší tlumiče hluku. Každý prostor, veřejný i soukromý, je zatížen hlukem, pro každý však existuje řešení, které dopady sníží na příznivou úroveň.

Související články